Compare Proposal

Nothing to compare.

Turkish-Russian translation 50 pages, finance, tax

  • Posted at : 1 month ago
  • Post Similar Project
15 /Hr

Estimated Hours - 40
Budget
12
Proposals
97
Views
Expired
Status

Posted By -

JJ

USA
0.0
Projects Posted : 3
Projects Paid : 0
Services Purchased : 0
Total Spent :
0
Feedbacks : 0 %

Project Details show (+) hide (-)

We need to translate Turkısh to Russıan(fınance tax)
deadline is 19/04. We need 4 translators, 50 pages (1 page -1800characters with spaces) for each translator. Example of text below.

Нужно перевести текст с турецкого на русский, 50 (1 стр - 1800 знаков с пробелами) стр, стоимость 193 доллара. Срок сдачи 19.04. С использованием финансовой терминологии. Словарь, которым пользуемся Multitran
Высылать нужно частями ежедневно, чтобы видно было, что в срок укладываетесь. Всего нужно 4 человека, текст объемом 200 стр.
Это пример текста. Пожалуйста, берите  текст, если точно справитесь с терминологией.

3368-1
2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 17.000.000.000 lirayı (43.000 TL) aşmaması,
3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 34.000.000.000 lirayı (90.000 TL) aşmaması,
Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için, bu maddenin 1 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı hadler yerine ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca belirlenecek alım satım hadleri uygulanır. (1)(2)
Özel şartlar gösterilmiyen işler;
Madde 49 – (Mülga: 15/12/1990 - 3689/12 md.)
Götürü usule tabi olmanın şartlarını takvim yılı içinde kaybedenler:
Madde 50 – (Mülga: 22/7/1998 - 4369/82 md.)
Basit usulün hududu:  
Madde 51 – Aşağıda yazılı olanlar, basit (...) (3) usulden faydalanamazlar:
1. Kollektif şirket ortakları ile, komandit şirketlerin komandite ortakları;
2. İkrazat işleriyle uğraşanlar;
3. Sarraflar ile kıymetli maden ve mücevherat alım satımı ile uğraşanlar;
4. (Değişik: 25/5/1995 - 4108/20 md.) Bu Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi ve kurumlara karşı inşaat ve onarma işini taahhüt edenler ile bu mükelleflere karşı derece derece taahhütte bulunanlar.
5. Sigorta prodüktörleri;
6. Her türlü ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar veya bu işlere tavassut edenler;
7. Gayrimenkul ve gemi alım satımı ile uğraşanlar;
8. (Değişik: 24/3/1988 - 3418/24 md.) Tavassut işi yapanlar (dayıbaşılar hariç);
9. (Ek: 24/12/1980 - 2361/36 md.) Maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları işletenler;
10. (Ek: 24/12/1980 - 2361/36 md.) Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve benzerlerinin sahip veya işleticileri; (Ek: 3/12/1988 - 3505/11 md.) (Yapısı itibariyle sürücüsünden başka ondört ve daha aşağı oturma yeri olan ve insan taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ile yolcu taşıyanlar hariç);
11. (Ek : 3/12/1988 - 3505/11 md.; Mülga : 11/8/1999 - 4444/14 md.) 

Your Job Feed